VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „S. DARIAUS IR S. GIRĖNO AERODROMAS“

2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

2016 m. vasario 8 d.

Kaunas

I. BENDROJI DALIS

I.1. Pagrindiniai duomenys apie įstaigą

Viešoji įstaiga „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas“ (toliau – Įstaiga) įsteigta 1997 m. spalio 20 d. Kauno miesto tarybos sprendimu Nr.83 administruoti specifinės paskirties objektą – S.Dariaus ir S.Girėno aerodromą, savarankiškoms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti (Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3, 23, 25, 26, 38, 44 punktai).

S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas yra Nacionalinės reikšmės Valstybės saugomas urbanistinis, inžinerinis statinys bei istorinis paminklas, kuris įkurtas 1915 metais ir yra vienas seniausių Europoje veikiančių aerodromų, 2015 metais minėjęs savo 100-metį. Unikalus objekto kodas: 16943, įtrauktas į „Best flying destination in Europe“ (Europos įdomiausių atskristi aerodromų) sąrašą.

Pavadinimas Viešoji įstaiga „S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas
Buveinės adresas Veiverių g. 132, LT-46337 Kaunas
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Įmonės kodas 135087311
PVM kodas LT350873113

2015 m. gruodžio mėn. 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-3992 patvirtinti nauji VŠĮ „S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas“ įstatai ir pakeista 4 metų laikotarpiui aerodromo valdyba, kurios nariais išrinkti Saulius Čiupaila, Povilas Kuprys, Rosvydas Marcinkevičius, Šarūnas Matijošaitis ir Ramūnas Šilinis.

I.2. Įstaigos veiklos apibūdinimas

Viešoji įstaiga S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šios Įstaigos įstatais, Kauno miesto mero potvarkiais, Kauno miesto tarybos nutarimais, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Įstaigos veiklos tikslai, numatyti jos įstatuose:

 • tenkinti viešuosius interesus vykdant bendrosios aviacijos, sporto plėtojimo ir laisvalaikio organizavimo veiklą;
 • kurti palankias sąlygas šiai veiklai užtikrinant aviaciją reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi ir išsaugant valstybės saugomą nekilnojamojo kultūros paveldo objektą (U8), jo vientisą ir nedalomą teritoriją;
 • plėtoti ryšius ir bendradarbiavimą Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.

2015 metais viešoji įstaiga S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas, įgyvendindama steigėjo

įstaigos steigimo akte ir įstatuose nurodytus tikslus, vykdė šią veiklą:

 • 2015 metais parengtas S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo kilimo ir tūpimo tako ir privažiavimo kelių Veiverių g. 132, Kaune, rekonstrukcijos techninis projektas „Dariaus ir Girėno aerodromo su įrangos liekanomis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16943), Veiverių g. 132, Kaunas, paveldo tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projektas“ Nr. UL-14-65-TP;
 • Vadovaujantis techninio projekto rekonstrukcija teikiami pasiūlymai, sudaromos sąlygos investitoriams, kurių pagalba bus išplėsta aerodromo paslaugų sfera, t.p. Sporto, kultūros ir pramogų centrų veikla turi būti patraukli visuomenei;
 • Pasiruošimo darbai aerodromo 100-mečio šventei:
 • Išasfaltuota Karo Aviacijos gatvė (nuo Veiverių g. iki aerodromo perono);
 • Atliktas remontas ant kilimo-tūpimo tako ir riedėjimo takų (apie 8000 kv.m. asfalto);
 • Pagaminta nurodantieji ir informaciniai stendai;
 • Sutvarkyti dekoratyviniai želdiniai prie aviatorių memorialo ir aerodromo teritorijoje;
 • 2015 m. liepos 25-26 dienomis įstaiga organizavo Tarptautinę aviacijos šventę, skirtą aerodromo 100-mečiui paminėti. Bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio aviatoriais sudaryta aviacinių pasirodymų programa, kuri aukštai įvertinta dalyvių, miesto svečių ir žiūrovų. Šventėje apsilankė apie 35.000 žmonių;
 • Įgyvendintas projektas istorinio filmo „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo 100-mečio istorija“ pagal Lietuvos kultūros tarybai pateiktą paraišką;
 • LAK angare vyko aerodromo 100-mečio jubiliejui skirta ekspozicija, apžvelgianti jo istoriją. Ši paroda nuo 2015 m. gruodžio mėnesio iki 2016 metų vasario pabaigos eksponuojama Kauno aerouoste. Vėliau paroda bus eksponuojama kituose tarptautiniuose aerouostuose;
 • Aerodromo infrastruktūra parengta ir veikia pagal tarptautinius bendrosios aviacijos reikalavimus. Aerodromas nuolat pristatomas populiariausioms Europos aviacijos bendruomenėms bei didžiausiam Europoje, bendrosios aviacijos pilotų internetiniam tinklalapiui Flyingineurope http://www.flyingineurope.be.
 • Nuolat vykdomas aerodromo tinkamumo skraidyti palaikymas, teritorijos priežiūra, skrydžių koordinavimas;
 • 2015 metais S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas aptarnavo apie 40 000 bendrosios aviacijos skrydžių.
 • S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome skrydžius vykdo Lietuvos kariuomenės karinės oro pajėgos, NATO kariniai orlaiviai, valstybės sienos apsaugos tarnybos Aviacijos rinktinė;
 • Aerodromu naudojosi UAB „BAA Training“, Kauno Aviamodelizmo klubas, Asociacija ,,Aero Pilot“, Kauno aeroklubas, Kauno skraidūnų klubas, Oro balionų klubas, Radijo bangomis valdomų modelių klubas ,,RC Modeliai“, vaikų užimtumo klubai: ,,Ikaras“, „Bumerangas“, ultra lengvųjų lėktuvų organizacija ,,Vilkas Avia“, Parasparnių sporto klubai: „Penktasis vandenynas“, „MadPilot“, Kauno aviatorių klubas ,,Oranžinis dangus“;
 • Aerodrome veikia Lietuvos aviacijos muziejus, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų paieškos-gelbėjimo postas;
 • Aerodromo teritorija dažnai naudojasi Lietuvos policijos mokykla savo specialiems mokymams, Lietuvos kariuomenės mokyklos parašiutinio pasirengimo centras parašiutiniams šuoliams.

I.3. Įstaigos įstatinis kapitalas

Viešosios įstaigos „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas“ vienintelis steigėjas, dalininkas ir savininkas yra Kauno miesto savivaldybės taryba.

I.4. Įstaigos sąraše esančių darbuotojų skaičius

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje dirbo šeši etatiniai darbuotojai. Per metus pagal terminuotas darbo sutartis buvo įdarbinti 105 darbuotojai pagal trišalę Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį 2015-02-23 Nr. VD-06(1) su Kauno m. Savivaldybe ir Kauno m. Darbo birža.

2015 m. gegužės mėn. 14 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. MP-69 VŠĮ “S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas” vadovu paskirtas Vytas Skučas.

I.5. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai. 

Įstaigos lėšų šaltiniai yra pajamos iš komercinės veiklos, gauta parama, projekto finansavimas, subsidija viešųjų darbų atlyginimams ir kitos gautos lėšos.

II. APSKAITOS POLITIKA

II.1. Kokiais teisės aktais ir apskaitos standartais vadovaujantis parengta metinė atskaitomybė

Viešojoje įstaigoje „S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas“ buhalterinė apskaita tvarkoma ir atskaitomybė sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymuose, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K–372 patvirtintomis „Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis“.

II.2. Apskaitos politikos pasikeitimas

Ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie atsiranda ir pateikiami tų laikotarpių finansinėje atskaitomybėje. Pasikeitus nacionalinei valiutai Lietuvoje iš litų į eurus, įmonėje keitėsi apskaitos politikos punktai ir sąskaitų planas, susijęs su valiutos pasikeitimu.

II.3. Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto apskaita

Ilgalaikis materialusis turtas – tai turtas, naudojamas įmonėje ilgiau nei vienerius metus prekėms gaminti, paslaugoms teikti ir administraciniams tikslams ir jo vertė nuo 2015m sausio mėn. yra ne mažesnė nei 500 eurų. Ilgalaikio materialaus turto likvidacinė vertė nuo 2015m. Sausio mėn.  1 euras. Ilgalaikis materialusis turtas balanse parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įstaigos veiklos sąnaudoms. Ilgalaikis turtas skirstomas į šias grupes: pastatai ir statiniai, transporto priemonės ir kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, kitas materialus turtas.

Įstaigos nematerialų turtą sudarė:

 • 2009 m. įsigyta buhalterinės apskaitos programa „Konto“ už – 1013 €. 2015 m pabaigoje naudojamos programos „Konto“ likutinė vertė – 0 €.
 • 2014 m. įsigyta kompiuterinė programinė įranga ir licencija.
 • 2015m. Finansinių metų pabaigoje nematerialaus turto likutinė vertė 174 €.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos materialųjį turtą sudarė:

Turto, kuris jau nusidėvėjęs, bet dar naudojamas įstaigos veikloje, sąrašas:

Eil.

Nr.

Turto pavadinimas Įsigijimo vertė

Įsigijimo data Likutinė vertė

1 Reklaminis skydas 1‘361,21 2001-11-01 28,96
2 Kabinetinių baldų komplektas 1‘737,72 2001-05-29 28,96
3 Redenimo takas 10‘252,55 2002-10-15 28,96
4 Šarvuotos durys 330,07 2012-10-05 0,29
5 Suolai 16vnt. 510,52 2003-05-13 0,79
6 Monitorius 17 LCD MAG. 333,06 2004-06-29 0,29
7 Traktorius MT 11‘758,57 2005-11-16 25,49
8 Suvirinimo aparatas 634,28 2012-10-15 0,29
9 Projektorius 289,62 2010-05-05 0,29
10 Pjūklas 450CE 15SN benzininis 394,70 2010-10-20 0,29
11 Durys su vitrina 511,18 2007-12-19 0,29
12 Apšvietimo atrama 781,33 2010-06-11 0,29
13 Krūmapjovė 260 493,07 2011-11-09 0,29
14 Spausdintuvas HP Laser JET 1020 132,52 2006-12-27 0,46
15 Spausdintuvas CP 179,28 2010-10-01 0,29
16 Kopijavimo aparatas Canon 203,45 2012-07-01 0,29
Iš viso: 29‘903,13 116,52

 

 • Ataskaitiniame laikotarpyje ilgalaikio materialaus ilgalaikio turto buvo įsigyta už 18‘620 eurus, nurašyta likutine verte už sumą 573 eurus. Per finansinius metus turto nusidėvėjimą sudarė 3‘754 €. Įkeisto ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi. Vadovaujantis 2015m. Spalio 31dienos atliktos negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų esančių Veiverių g. 132, Kaunas, panaudos pagrindais gauto turto, inventorizacijos duomenimis, atlikus apklausą dėl rastų, įmonės naudojamų ir niekam nepriklausomų, užpajamuoti 2 monolitiniai surenkamos konstrukcijos garažai. Garažai priskirti ilgalaikiam kilnojamam turtui, užpajamuoti kai statiniai, kurių kiekvienas įkainuotas 6000 €. 2015m. Finansinių metų pabaigoje materialaus turto likutinė vertė 24‘119 €.

Įstaiga naudojasi negyvenamomis patalpomis pagal Kauno miesto valdybos 1997 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1051 pasirašytą Panaudos sutartį.

II.4. Trumpalaikio turto apskaita

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos atsargas sudarė:
 • Žaliavos ir komplektavimo gaminiai
1‘648 Eur
Įstaigos išankstinius apmokėjimus 7‘791 €. sudaro:
 • Dalinis techninio projekto parengimas
7‘301 Eur
 • Draudimai automobilių
     85 Eur
 • Prenumerata, licencijos ir kt.
   405 Eur
Įstaigos gautinas sumas sudaro:
 • Pirkėjų įsiskolinimas
7‘783Eur

 

  II.5. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita

Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 49‘026 Eur. Šią sumą sudaro veiklos rezultatas. Įstaigos 2015 m. veiklos rezultatas  – nuostolis:  4‘308 Eur.

Viešoji įstaiga steigėjo įnašų finansinių metų pradžioje ir pabaigoje neturėjo.

Įmonės įsipareigojimuose parodytas sumas sudaro:
 • Ilgalaikių įsipareigojimų einamų metų dalis
   284 Eur
 • Trumpalaikiai įsipareigojimai skolos tiekėjams
2‘736 Eur
 • Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų
       5 Eur
Kitos mokėtinos sumos :
 • Mokėtinas aplinkos teršimo mokestis
     69 Eur
 • Mokėtinas PVM 21%
   408 Eur

 

II.6. Finansavimo apskaita

Ataskaitiniais metais buvo gauta parama, subsidija ir finansavimas viso – 76‘120 Eur:

 • Kauno apskr. VMI – 2% GPM viso – 108 Eur.  Kuri panaudota S.Dariaus ir S.Girėno aerodromo teritorijos priežiūros išlaidoms padengti.
 • Iš fizinio asmens gauta parama 300 Eur. Kuri panaudota S.Dariaus ir S.Girėno aerodromo teritorijos priežiūros išlaidoms padengti.
 • Gauta subsidija 62‘087 Eur. pagal trišalę Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį 2015-02-26 Nr. VD-06(1) iš Kauno m. Savivaldybės ir Kauno m. Darbo biržos skirta viešųjų darbų darbuotojų atlyginimams padengti ir 6% nuo priskaičiuotos darbuotojams pagal programą atlyginimo sumos kitų darbdavio išlaidų, susijusių su viešųjų darbų įgyvendinimu.
 • Gautas finansavimas iš Jungtinių Amerikos Valstijų  ambasados, projekto „Stories of Aviation“ įgyvendinimui. Viso gauta 2‘124 Eur.

II.7. Įstaigos vadovams, dalininkams ir su dalininkais susijusiems asmenims išmokėtos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkams ir su dalininkais susijusiems asmenims išmokėtų sumų nebuvo. Įstaigos valdybos nariams, kurie nėra įstaigos etatiniai darbuotojai, už darbą valdyboje nebuvo mokama.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos vadovui išmokėtos sumos:

Pareigos Priskaičiuotas darbo užmokestis (Eur) Priedai (Eur)
Direktorius 17‘862 2‘604

II.8. Pajamų ir sąnaudų apskaita

Pajamos viso: 198‘950 Eur
 • komercinės ir kitos veiklos įstaigos gautas pajamas sudaro
122‘474 Eur
 • Finansavimo pajamas sudarė
  76‘476 Eur
Sąnaudos viso: 203‘258 Eur
Kitas sąnaudas sudaro :   17‘962 Eur
Veiklos sąnaudas sudaro:
 • Pardavimo, reklamos ir skelbimų sąnaudos
    2‘001 Eur
 • darbuotojų išlaikymo (DU, VSD, GF)

(tame tarpe ir viešųjų darbų įgyvendinimui darbuotojų išlaikymas)

136‘854 Eur
 • nusidėvėjimo (amortizacijos)
    3‘865 Eur
 • patalpų išlaikymo, remonto ir priežiūros
  12‘567 Eur
 • ryšių
    2‘641 Eur
 • transporto ir motorizuotų teritorijos priežiūros priemonių išlaikymo sąnaudos
  11‘745 Eur
 • trumpalaikio turto nurąšymo sąnaudos
    3‘268 Eur
Kitos veiklos
 • skrydžių koordinavimo centro
       924 Eur
 • pašto, registrų centro ir kitos bendros išlaidos, ir t.t.
       905 Eur
 • banko paslaugų mokestis ir neigiama valiutos pasikeitimo įtaka
       747 Eur
 • mokestis už aplinkos taršą
         69 Eur
 • teismų ir antstolių sąnaudos
   1‘747 Eur
 • Ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
        10 Eur
 • Finansuojamų projektų rengimo sąnaudos
   7‘953 Eur

Direktorius

Vytas Skučas