VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „S. DARIAUS IR S. GIRĖNO AERODROMAS“ 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

2017 m. vasario 14 d.

Kaunas

I. BENDROJI DALIS

I.1. Pagrindiniai duomenys apie įstaigą

Viešoji įstaiga „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas“ (toliau – Įstaiga) įsteigta 1997 m. spalio 20 d. Kauno miesto tarybos sprendimu Nr.83 administruoti specifinės paskirties objektą – S.Dariaus ir S.Girėno aerodromą, savarankiškoms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti (Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3, 23, 25, 26, 38, 44 punktai).

S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas yra Nacionalinės reikšmės Valstybės saugomas urbanistinis, inžinerinis statinys bei istorinis paminklas, kuris įkurtas 1915 metais ir yra vienas seniausių Europoje veikiančių aerodromų, 2015 metais minėjęs savo 100-metį. Unikalus objekto kodas: 16943, įtrauktas į „Best flying destination in Europe“ (Europos įdomiausių atskristi aerodromų) sąrašą.

Pavadinimas Viešoji įstaiga „S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas
Buveinės adresas Veiverių g. 132, LT-46337 Kaunas
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Įmonės kodas 135087311
PVM kodas LT350873113

2015 m. gruodžio mėn. 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-3992 patvirtinti nauji VŠĮ „S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas“ įstatai ir pakeista 4 metų laikotarpiui aerodromo valdyba, kurios nariais išrinkti Saulius Čiupaila, Povilas Kuprys, Rosvydas Marcinkevičius, Šarūnas Matijošaitis ir Ramūnas Šilinis.

2017 m. sausio 26 d. Vykusiame valdybos posedyje nutarta pritarti ir patvirtinti VŠĮ „S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas“ 2016 metų balansą ir veiklos rezultatų ataskaitą.

I.2. Įstaigos veiklos apibūdinimas

Viešoji įstaiga S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šios Įstaigos įstatais, Kauno miesto mero potvarkiais, Kauno miesto tarybos nutarimais, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Įstaigos veiklos tikslai, numatyti jos įstatuose:

 • tenkinti viešuosius interesus vykdant bendrosios aviacijos, sporto plėtojimo ir laisvalaikio organizavimo veiklą;
 • kurti palankias sąlygas šiai veiklai užtikrinant aviaciją reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi ir išsaugant valstybės saugomą nekilnojamojo kultūros paveldo objektą (U8), jo vientisą ir nedalomą teritoriją;
 • plėtoti ryšius ir bendradarbiavimą Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.

2016 metais viešoji įstaiga „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas“, įgyvendindama steigėjo
įstaigos steigimo akte ir įstatuose nurodytus tikslus, vykdė šią veiklą:

 • Visoje aerodromo teritorijoje iškirsti krūmai ir menkaverčiai medžiai;
 • Visoje aerodromo teritorijoje išpjauta ilgametė žolė;
 • Sunaikinti sąvartynai, nuo krūmų ir ilgamečių žolių įsisavintose teritorijose;
 • Uždaryta S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo reljefą gadinanti motokroso trasa.
 • Pietinėje aerodromo dalyje:
  • išasfaltuota ir apšviesta Karo aviacijos gatvė;
  • prie pastatų, esančių aerodromo pietinėje dalyje, įvestos vandentiekio ir nuotekų komunikacijos.
  • paruošta teritorija aviakempingo įrengimui ir apželdinimui, ruošiamas projektas žalių vejų, gyvatvorių, dekoratyvinių medžių sodinimui, medinių namelių, bei takelių įrengimui;
  • iškastas priešgaisrinis rezervuaras – tvenkinys;
  • išasfaltuota pietinio riedėjimo tako dalis ir „B“ riedėjimo tako dalis iki „A“ riedėjimo tako;
 • Šiaurinėje aerodromo dalyje:
  • išasfaltuoti du įvažiavimai į teritoriją iš S. Dariaus ir S. Girėno gatvės;
  • dalinai paruošta vaikų skraidymo mokyklos teritorija;
  • įrengti nauji vartai ir dalis tvoros iš S. Dariaus ir S. Girėno gatvės.
  • išvalytos aikštelės prie S. Dariaus ir S. Girėno gatvės;
 • Įrengti nauji automatiniai vartai Karo aviacijos gatvėje, iš Veiverių gatvės pusės;
 • Skrydžių informacijos centre tinkamai sutvarkytas mikroklimatas:
  • langai uždengti ultravioletinių spindulių nepraleidžiančia plėvele;
  • patalpose įrengtas kondicionierius.
 • Pagal civilinės aviacijos administracijos reikalavimus parengti skrydžių darbą reglamentuojantys dokumentai ir instrukcijos;
 • Aerodromo teritorijoje pakabinti informaciniai – įspėjamieji skydai apie gresiančią administracinę atsakomybę neteisėtai patekus į teritoriją, orlaivį ar angarą;
 • Įrengtos stebėjimo kameros;
 • Atlikta kuro sandėlio rekonstrukcija:
  • parengtas geodezinis projektas;
  • įrengtas nuotekų šulinys;
  • paklota geotekstilinė plėvelė ir išklotos trinkelės.
 • Renovuotas perono namelis – įrengtos buitinės patalpos darbininkams.
 • Atliktas žolės naikinimas rankiniu būdu ant perono, kilimo tūpimo ir riedėjimo takuose;
 • Cheminėmis medžiagomis nupurkštas nuo piktžolių kilimo tūpimo takas ir vaikų skraidymo mokyklos plotas;
 • Atliktas kilimo tūpimo tako lietaus drenažo kanalų deformacijų tvarkymas;
 • Atlikta gruntinio kilimo tūpimo tako priežiūra (volavimas) ir parengti žymėjimo ženklai;
 • Padaryta aerodromo ortofoto plano nuotrauka, kuri bus naudojama įvairiems projektavimo darbams atlikti.
 • Aerodromo infrastruktūra parengta ir veikia pagal tarptautinius bendrosios aviacijos reikalavimus. Aerodromas nuolat pristatomas populiariausioms Europos aviacijos bendruomenėms bei didžiausiam Europoje, bendrosios aviacijos pilotų internetiniam tinklalapiui Flyingineurope http://www.flyingineurope.be.
 • Nuolat vykdomas aerodromo tinkamumo skraidyti palaikymas, teritorijos priežiūra, skrydžių koordinavimas;
 • S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome skrydžius vykdo Lietuvos kariuomenės karinės oro pajėgos, NATO kariniai orlaiviai, valstybės sienos apsaugos tarnybos Aviacijos rinktinė;
 • Aerodromu naudojosi UAB „BAA Training“, Kauno Aviamodelizmo klubas, Asociacija ,,Aero Pilot“, Kauno aeroklubas, Kauno skraidūnų klubas, Oro balionų klubas, Radijo bangomis valdomų modelių klubas ,,RC Modeliai“, vaikų užimtumo klubai: ,,Ikaras“, „Bumerangas“, ultra lengvųjų lėktuvų organizacija ,,Vilkas Avia“, Parasparnių sporto klubai: „Penktasis vandenynas“, „MadPilot“, Kauno aviatorių klubas ,,Oranžinis dangus“;
 • Aerodrome veikia Lietuvos aviacijos muziejus, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų paieškos-gelbėjimo postas;

I.3. Įstaigos įstatinis kapitalas

Viešosios įstaigos „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas“ vienintelis steigėjas, dalininkas ir savininkas yra Kauno miesto savivaldybės taryba. Įstaigos nuosavą kapitalą sudaro sukauptas veiklos rezultatas.

I.4. Įstaigos sąraše esančių darbuotojų skaičius

2015 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 6 darbuotojai. 2016 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo septyni etatiniai darbuotojai: direktorius Vytas Skučas, vyr. finansininkė Ugnė Tvaravičienė, administratorė Jurgita Guobytė, ūkvedys Marius Čalkauskas, skrydžių koordinatorius Tadas Juozapavičius, skrydžių koordinatorius Valdas Černiauskas ir valytoja Rūta Malašauskienė.. Per metus pagal terminuotas darbo sutartis buvo įdarbinti 58 darbuotojai pagal trišalę Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį 2016-03-22 Nr. VD-05(1) su Kauno m. Savivaldybe ir Kauno m. Darbo birža.

I.5. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai.

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis bei trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už prekes (paslaugas), apskaitoje rodomi kaip įstaigos gauti išankstiniai apmokėjimai. Pajamos įvertinamos tikrąja kaina, atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas.
Finansavimo pajamos – gautų arba gautinų finansavimo sumų dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį turėtoms tikslininėms finansavimo sąnaudoms kompensuoti
Įstaigos lėšų šaltiniai 2016m. yra pajamos iš komercinės veiklos, gauta parama, subsidija viešųjų darbų atlyginimams ir kitos gautos lėšos.

II. APSKAITOS POLITIKA

II.1. Kokiais teisės aktais ir apskaitos standartais vadovaujantis parengta metinė atskaitomybė

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės atskaitos rengiamos vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos. Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis šiais teisės aktais:
– LR viešųjų įstaigų įstatymas;
– LR finansų ministro 2004 m.lapkričio 22 d. įsakymas Nr.1K-372 ,,Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles”;
– Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1K-371;
– LR buhalterinės apskaitos įstatymas;
– LR Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 370 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
– Civilinis kodeksas ir kiti.
Sudarant 2016 metų finansines ataskaitas taikoma 2005 m. kovo 7 d. direktoriaus įsakymu Nr.7 patvirtinta apskaitos politika.
Įstaigos apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu, nuo 2015m. Sausio 1d. naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą.

II.2. Apskaitos politikos pasikeitimas

Įmonėje keitėsi apskaitos politikos punktai, papildžius sąskaitų planą.

II.3. Ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto apskaita

Nematerialus turtas – tai laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodamas tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą.
Nematerialiojo turto likvidacinė vertė laikoma lygia nuliui. Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo įsigijimo ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo ar visos nematerialiojo turto vertės perkėlimo į sąnaudas.

Įstaigos nematerialų turtą sudarė:

 • 2009 m. įsigyta buhalterinės apskaitos programa „Konto“ už – 1013 €. 2016 m pabaigoje naudojamos programos „Konto“ likutinė vertė – 0 €.
 • 2014 m. įsigyta kompiuterinė programinė įranga ir licencija. 2016 m pabaigoje nematerialaus turto likutinė vertė – 122 €.

Ilgalaikis materialusis turtas – tai turtas, naudojamas įmonėje ilgiau nei vienerius metus prekėms gaminti, paslaugoms teikti ir administraciniams tikslams ir jo vertė nuo 2015m sausio mėn. yra ne mažesnė nei 500 eurų. Ilgalaikio materialaus turto likvidacinė vertė nuo 2015m. Sausio mėn. 1 euras. Ilgalaikis materialusis turtas balanse parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įstaigos veiklos sąnaudoms. Ilgalaikis turtas skirstomas į šias grupes: pastatai ir statiniai, transporto priemonės ir kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, kitas materialus turtas.

Ataskaitiniame laikotarpyje ilgalaikio materialaus ilgalaikio turto buvo įsigyta už 7‘392 eurus, nurašyta likutine verte už sumą 3 eurus. Per finansinius metus turto nusidėvėjimą sudarė 4‘226 €. Įkeisto ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi. 2016m. Finansinių metų pabaigoje materialaus turto likutinė vertė 27‘282 €.

VšĮ „S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas” naudojasi 1997-12-30 Kauno miesto valdybos sprendimu Nr. 1051 sudaryta negyvenamųjų pastatų, statinių, patalpų panaudos sutartimi su vėlesniais 2015-05-18 sutarties Nr. 201-9-946 (3) pakeitimais.

Pagal 2016-11-10 sudarytos valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. 8SUN 76 (14.8.53) VšĮ „S.Dariaus ir S. Girėno aerodromas” neatlygintinai gali naudotis 181 ha žemės sklypu 36 metus.

II.4. Trumpalaikio turto apskaita

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos atsargas sudarė:
 • Žaliavos ir komplektavimo gaminiai
3‘210 Eur
Įstaigos išankstinius apmokėjimus 8‘571 € sudaro:
 • Dalinis techninio projekto parengimas
7‘301 Eur
 • Draudimai automobilių
     93 Eur
 • Prenumerata, licencijos ir kt.
1‘177 Eur
Įstaigos gautinas sumas sudaro:
 • Pirkėjų įsiskolinimas
4‘825 Eur

 

  II.5. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita

Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 52‘974 Eur. Šią sumą sudaro veiklos rezultatas. Įstaigos 2016 m. veiklos rezultatas  – pelnas:  3‘948 Eur.

Viešoji įstaiga steigėjo įnašų finansinių metų pradžioje ir pabaigoje neturėjo.

Įmonės įsipareigojimuose parodytas sumas (1‘195 Eur) sudaro:
 • Ilgalaikių įsipareigojimų einamų metų dalis
      0 Eur
 • Trumpalaikiai įsipareigojimai skolos tiekėjams
   776 Eur
 • Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų
      0 Eur
Kitos mokėtinos sumos :
 • Mokėtinas aplinkos teršimo mokestis
     46 Eur
 • Mokėtinas PVM 21%
   373 Eur

 

II.6. Finansavimo apskaita

Ataskaitiniais metais buvo gauta parama, subsidija ir finansavimas viso – 52‘492 Eur:

 • Kauno apskr. VMI – 2% GPM viso – 88 Eur.  Kuri panaudota S.Dariaus ir S.Girėno aerodromo teritorijos priežiūros išlaidoms padengti.
 • Gauta parama iš juridinio asmens 11‘000 Eur. Kuri panaudota S.Dariaus ir S.Girėno aerodromo teritorijos tvarkymui, įvažiavimo į teritoriją vartų gamybai ir aviacinio kuro sandėlio rekonstrukcijai.
 • Gauta subsidija 41‘404 Eur. pagal trišalę Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį Nr. VD-05(1) iš Kauno m. Savivaldybės ir Kauno m. Darbo biržos skirta viešųjų darbų darbuotojų atlyginimams padengti ir 6% nuo priskaičiuotos darbuotojams pagal programą atlyginimo sumos kitų darbdavio išlaidų, susijusių su viešųjų darbų įgyvendinimu.

II.7. Įstaigos vadovams, dalininkams ir su dalininkais susijusiems asmenims išmokėtos sumos.

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkams ir su dalininkais susijusiems asmenims išmokėtų sumų nebuvo. Įstaigos valdybos nariams, kurie nėra įstaigos etatiniai darbuotojai, už darbą valdyboje nebuvo mokama.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos vadovui išmokėtos sumos:

Pareigos Priskaičiuotas darbo užmokestis (Eur) Priedai (Eur)
Direktorius                        17‘024            0

II.8. Pajamų ir sąnaudų apskaita

Pajamos viso: 190‘444 Eur
 • Komercinės ir kitos veiklos įstaigos gautas pajamas sudaro
   137‘952 Eur
 • Finansavimo pajamas sudarė
    52‘492 Eur
Sąnaudos viso: 186‘496 Eur
Suteiktų paslaugų ir parduotų prekių savikaina :       513 Eur
Kitas sąnaudas sudaro :         13 Eur
Veiklos sąnaudas sudaro:
 • Pardavimo, reklamos ir skelbimų sąnaudos
   1‘702 Eur
 • darbuotojų išlaikymo (DU, VSD, GF)

(tame tarpe ir viešųjų darbų įgyvendinimui darbuotojų išlaikymas)

121‘039 Eur
 • nusidėvėjimo (amortizacijos)
   4‘281 Eur
 • patalpų išlaikymo, remonto ir priežiūros
  36‘962 Eur
 • ryšių
   2‘018 Eur
 • transporto ir motorizuotų teritorijos priežiūros priemonių išlaikymo sąnaudos
    9‘709 Eur
 • trumpalaikio turto nurąšymo sąnaudos
    2‘269 Eur
Kitos veiklos
 • skrydžių koordinavimo centro
    1‘037 Eur
 • pašto, registrų centro ir kitos bendros išlaidos, ir t.t.
    2‘064 Eur
 • banko paslaugų mokestis ir neigiama valiutos pasikeitimo įtaka
       431 Eur
 • mokestis už aplinkos taršą
         46 Eur
 • teismų ir antstolių sąnaudos
    4‘375 Eur
 • Ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
        0 Eur
 • Finansuojamų projektų rengimo sąnaudos
        0 Eur

Direktorius

Vytas Skučas